Trepaks hållbarhets- och miljöarbete

Begreppet ESG (Environmental, Social and Governance) används ofta i beskrivningar om företags hållbarhetsarbete. Vi har valt att se på vårt hållbarhetsarbete och samhällsansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt perspektiv.

Hållbara affärer är ett av våra viktigaste fokusområden

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. För oss är detta en självklarhet och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av arbetsdagen i alla delar av vår verksamhet. Det kan handla om små beteendeförändringar som på lång sikt har en stor positiv påverkan, till mer genomgripande och resurskrävande insatser. Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och genom att koncentrera det till områden där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen kan vi göra verklig skillnad.

Hållbarhetsfrågor i fokus:

  • Klimatutsläpp
  • Energianvändning och energislag
  • Materialanvändning
  • Avfallshantering
  • Kvalitet
  • Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt ansvarstagande

För att uppnå lönsamhet gäller det att disponera alla resurser med omsorg och arbeta med effektivitet i alla led. Trepak har under många år haft ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt med lönsamhet. Långsiktigheten genomsyrar alla delar av verksamheten och Trepak tar därigenom ansvar för och bidrar till att förbättra samhället vi verkar i. Vårt samhällsansvar innebär att vi i möjligaste mån ska försäkra oss om att våra processer och produkter inte påverkar människors hälsa eller vår miljö på ett negativt sätt. Genom att ständigt ta till oss ny teknik och ligga i framkant när det gäller produktutveckling vill vi säkerställa att företagets produktion har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö samtidigt som den drivs på ett effektivt och lönsamt sätt.

Miljömässigt ansvarstagande

Trepak är ett tillverkande företag med verksamheter som leder till miljöpåverkan av olika slag. Den främsta påverkan sker till följd av användning av energi och material, men även uppkomsten av avfall och genererade klimatutsläpp innebär en belastning på miljön. Koncernen ser även risker avseende främst tillgången till mer hållbara material och möjligheterna att ställa om enligt FN:s hållbarhetsmål. För att hantera riskerna arbetar företaget löpande med att förbättra sin miljöprestanda.

Socialt ansvarstagande

Vårt sociala ansvarstagande handlar om att ta ansvar för våra medarbetare och säkerställa att varje enskild individ har en god arbetsmiljö med hänsyn till såväl fysiska som psykosociala faktorer. Våra undersökningar visar att även våra kunder och leverantörer anser att en trygg, säker och hälsosam arbetsplats är en av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna för vårt företag. Vidare handlar de sociala aspekterna av hållbarhet om att ta ansvar för människor i och utvecklingen av lokalsamhället där företaget verkar.